ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกานต์สินี ดอกคำธิติพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2