ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกานต์สินี ดอกคำธิติพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ