ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนฤมล ทิมแท้
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุพันธ์ ชนะสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1