ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนฤมล ทิมแท้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุพันธ์ ชนะสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1