ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐินากร เทียมเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1