ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิพันธ์ สุขแสวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณัฐินากร เทียมเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1