ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทศพร สีหะวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเทิดพล สมรูป
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2