ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรังสินี นามบุญลือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ