ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรพงศ์ แก้มทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1