ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สุพันธ์ ชนะสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1