ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางลำยอง พัวประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2