ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมควร ชัยเฉลียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรไท ทิมทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1