ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สุภาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ วรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ชาวนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกพร สร้อยจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 -2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0847174724
อีเมล์ : Ksoyjit@gmail.com