ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.67 KB 68
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.51 KB 59
หลักสูตร
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับปรับปรุงปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.54 KB 129
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 51
สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.94 KB 51
สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_นร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.91 KB 50
ปกสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.62 KB 54
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.86 KB 66
3.4 Health Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 544
3.3 Hand Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 384
3.2 Heart Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 506
3.1 Head Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 95
After Action Review Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.58 KB 576
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดร ชยพร กระต่ายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 58
คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 46
กลุ่มงานวิชาการ
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.96 KB 115
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 56