ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.67 KB 9540
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.51 KB 9542
หลักสูตร
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับปรับปรุงปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.54 KB 9608
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 9525
สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.94 KB 9524
สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_นร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.91 KB 9524
ปกสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.62 KB 9528
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.86 KB 9553
3.4 Health Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 10028
3.3 Hand Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 10087
3.2 Heart Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 10098
3.1 Head Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 9586
After Action Review Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.58 KB 10369
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดร ชยพร กระต่ายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 9539
คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 9517
กลุ่มงานวิชาการ
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.96 KB 9594
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 9527