ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.67 KB 93722
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.51 KB 93721
หลักสูตร
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับปรับปรุงปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.54 KB 93788
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 93709
สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.94 KB 93701
สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_นร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.91 KB 93711
ปกสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.62 KB 93707
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.86 KB 93742
3.4 Health Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 94224
3.3 Hand Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 94517
3.2 Heart Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 94419
3.1 Head Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 93780
After Action Review Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.58 KB 94652
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดร ชยพร กระต่ายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 93718
คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 93697
กลุ่มงานวิชาการ
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.96 KB 93778
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 93710