ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.67 KB 34710
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.51 KB 34708
หลักสูตร
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับปรับปรุงปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.54 KB 34778
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 34698
สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.94 KB 34690
สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้_นร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.91 KB 34702
ปกสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.62 KB 34695
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.86 KB 34741
3.4 Health Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 35214
3.3 Hand Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 35543
3.2 Heart Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 35405
3.1 Head Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 34770
After Action Review Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.58 KB 35639
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดร ชยพร กระต่ายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 34707
คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 34685
กลุ่มงานวิชาการ
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.96 KB 34796
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 34698