ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิวิสัยทัศน์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3.  ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา
4.  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้