ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   ตั้งขึ้นจากความต้องการของประชาชน  ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสังข์  ต้นทอง  กำนันตำบลแกใหญ่  นายสุธี  มีสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาเกา  เลขานุการสภาตำบลแกใหญ่   เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายชัย   ชีวาจร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์      นายนิคม ประคองใจ ข้าราชการครูช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์และนายประสงค์  สุภาสัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เป็นผู้แทนจังหวัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาขา ได้นำข้อมูลเสนอสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2533  โดยมี  นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานที่ประชุม      มีมติให้ตั้งโรงเรียนสาขาได้   สภาตำบลแกใหญ่จึงได้ประชุมเมื่อวันที่   27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2533      มีมติ  ดังนี้
1.ให้โรงเรียนศรีไผทสมันต์  จัดตั้งโรงเรียนสาขาที่ตำบลแกใหญ่ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านตระแบกน้อยก่อน
2.ตำบลแกใหญ่มอบที่ดินป่าทำเล ป่ากรง  จำนวน  150  ไร่  เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน  (ปัจจุบัน  อบต.  ขอคืน  50  ไร่  เหลือ  100  ไร่)
3.จัดหา โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน  จำนวน  90  ชุด
วันที่  15  พฤษภาคม   2553   สภาตำบลแกใหญ่และผู้ปกครองนักเรียนได้จัดพิธีมอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์สาขาให้แก่ทางราชการ  โดยมีนายสังข์  ต้นทอง  กำนันตำบลแกใหญ่ กล่าวรายงานในนามตัวแทนสภาตำบล   นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานรับมอบในนามตัวแทนของทางราชการ
วันที่  16  พฤษภาคม 2533  ได้เปิดทำการสอนโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตระแบกน้อยโดยโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้แต่งตั้ง นายประสงค์  สุภาสัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานโรงเรียน ตามคำสั่งโรงเรียนศรีไผทสมันต์ที่ 32/ 2533  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2533  และแต่งตั้งให้นายเผด็จศึก  บูรณ์เจริญ  มาปฏิบัติหน้าที่สอนประจำ  โดยมีครูจากโรงเรียนศรีไผทสมันต์มาช่วยสอน 
จำนวน  12  คน
วันที่  29   มกราคม  2534   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนศรีไผทสมันต์สาขา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา ชื่อ “โรงเรียนสุรินทร์ภักดี”  โดยพลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  เป็นผู้ลงนามในประกาศในปีการศึกษา  2534  กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 
1. อาคารเรียนแบบ  ช 104   จำนวน  1  หลัง
2. บ้านพักครู   จำนวน  1  หลัง
3. บ้านพักนักการ   จำนวน  1  หลัง
4. สนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม
5. ห้องน้ำ-ห้องส้วม  ขนาด  6  ที่  จำนวน  1  หลัง
พร้อมนี้โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ได้มอบอาคารไม้จำนวน  7  ห้องเรียนมาสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุรินทร์ภักดี  และสภาตำบลแก่ใหญ่ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ครู-อาจารย์  ได้จัดหาทุนดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้  
-  ขุดสระน้ำขนาด  35   80   3.50  เมตร  (ใช้งบประมาณ  ก.ส.ช. ของสภาตำบลแกใหญ่)
- ตัดถนนบริเวณอาคารเรียน   ใช้งบประมาณ  50,000   บาท
- ปรับพื้นที่บริเวณเลี้ยงปลา  ทำไร่นาสวนผสม เนื้อที่ 15 ไร่งบประมาณ 20,000 บาท
- สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  10  ห้อง เป็นเงินจำนวน  30,000  บาท
ในปีการศึกษา  2535  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านตระแบกน้อยมาเรียนในอาคารเรียนปัจจุบันเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2535  และกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งข้าราชการครูมาดำรงตำแหน่ง  จำนวน  9  คน